Преустройство, реконструкция и пристройка (аварийно евакуационно стълбище) на двадесет етажна офис сграда, район Лозенец, гр. София

Инвеститор / Възложител:   „ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД“ АДСИЦ
„ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД,
„ПИ АР СИ“ АДСИЦ
Архитектура:   ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
Главен изпълнител:   „КОЛОС – ИВ“ ООД
Предмет:   Конструктивен проект – реконструкция
Част:   КОНСТРУКЦИИ
Степен на завършеност:   в процес на изпълнение
×