Укрепване на строителен изкоп на многофункционална сграда с офиси, магазини, шоуруми,фитнес, помещение за трафопост и подземни гаражи –кв. 4в, м.“Младост 1“, гр. София

Инвеститор / Възложител:„ПРОГРАФИКС“ ЕООД
Главен изпълнител:„ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД
Изпълнител на укрепваща конструкция:ЕВРО АЛИАНС ГЕОТЕХНИКА
Предмет:УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП
Част:Конструкции
Основен конструктивен материал:монолитен стоманобетон и конструкционна стомана
Характерни особености:– сграда с 4 сутеренни нива;
 – дълбочина на изкопа ~ 15 m;
 – шлицови стени с дебелина 60 cm, с два варианта на подпиране:
 – 2 реда анкери под ъгъл 15˚ и 20˚;
 – 2 реда стоманени разпънки с кръгло напречно сечение – тръби;
Степен на завършеност:реализирано през 2016 година
×